Forretningsbetingelser Godt Arbejdsliv

1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Godt Arbejdslivs, CVR-nummer 33026811 (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser inden for rådgivning til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Det er en forudsætning, at kunden stiller alt eksisterende materiale af betydning for opgavens løsning til rådighed for konsulenten.

Kunden er berettiget til at lave ændringer i opgaven, når disse er nødvendige eller har sammenhæng med opgavens løsning.

Ved ændringer omkring pris, tid og andre forhold i forbindelse med ændringer af opgaven skal der udarbejdes tillæg til kontrakten. Ekstraarbejder i forbindelsen med ændringer i kontrakten honoreres som timebetaling, såfremt der ikke aftales andet.

3. Serviceydelser

Godt Arbejdsliv lever rådgivning og andre serviceydelser i forbindelse med virksomhedsdrift.

Kundens medvirken. Kunden skal give Virk­somheden adgang til personale og oplys­ninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydel­serne.

Lovgivning og standarder. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4. Pris og betaling

Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

Ved timebetalte opgaver, betaler Virksomheden selv de første 30 minutters transport, tiden derefter faktureres pr. påbegyndt kvarter med aktuelle timepris. Kørsel refunderes af kunden til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten.

Udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til kostpris.

Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 14 dage efter fakturering, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

Såfremt der er indgået aftale om en fast pris, indgår alle udgifter for konsulenten i det aftalte beløb.

Ved aftale om fast pris aftales en tidsplan med angivelse af rater. Raterne forfalder til betaling 14 dage efter modtagelse af faktura.

Ved for sent betaling tillægges administrations og rykkergebyr på 100 kr. samt renter fra forfaldsdagen.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

Ændring/aflysning af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

Alle aflysninger skal foreligge skriftligt på bp@godtarbejdsliv.dk.

Projekter der aflyses mindre end 4 uger før projektopstart, faktureres med den første acontobetaling jf. kontrakten, dog max 25% af det aftalte projektbeløb. Aflysninger foretaget mindre end 7 dage til aftalen, faktureres med 50% af aftalte tid/pris.

Hvis Kunden aflyser eller ændrer aftalen mindre end 24 timer før, faktureres det fulde beløb.

Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse.

8. Forsinket levering

Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

Virksomheden kan opsige kontrakten uden varsel i tilfælde af: Sygdom eller svangerskab dokumenteret ved lægeattest samt indkaldelse til militærtjeneste, civilforsvar, eller borgerligt ombud.

9. Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 50 % af det salg af serviceydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

10. Materielle rettigheder

Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

Materiale.

Kursusforløb, foredrag, metoder og modeller, præsentationer og slides mv. tilhører Godt Arbejdsliv.

Ved offentlig gengivelse af det udarbejdede materiale eller dele heraf skal konsulentens navn eller virksomhed anføres, og ophavsretsloven §3 i øvrigt respekteres.

Krænkelse. Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.

11. Fortrolighed

Data der benyttes i forbindelse med serviceydelser opbevares forsvarligt og fortroligt i henhold til persondatalovgivningen.

Virksomheden vil til enhver tid vil iagttage fuld tavshed med hensyn til forhold og oplysninger, som Virksomheden bliver bekendt med arbejde hos kunden.

Virksomheden er forpligtet at behandle alt materiale og data, der udleveres  eller på anden måde opnås adgang til under arbejde hos kunden, som fortroligt. Alt materiale og data afleveres straks til kunden på forlangende eller senest når samarbejdet ophører.

12. Gældende lov og værneting

Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

Få 30 minutters gratis trivselsrådgivning.

Bettina Prühs

Fortæl hvad du gerne vil tale om, så kontakter jeg dig for en GRATIS trivselssamtale

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false”]

TilmeldNyhedsbrev

Vil du vide mere om arbejdslivets udfordringer?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få besked, når der kommer nye indlæg på bloggen, nye HR viden podcasts eller der sker andet spændende på Godt Arbejdsliv: