Sådan påvirker kollegerne din stress

Stress er også noget vi får af og giver til hinanden

Den tyske psykolog Norbert Semmer kom i 2007 med en interessant teori til at forklare, en del af den stress vi ser på arbejdspladserne. Han mener, at noget af det vi får stress af er betinget af, hvordan vi behandler hinanden, og hvordan vi opfatter andres værdsættelse af os selv.

Teorien kaldes Stress as Offense to Self (stress som en krænkelse af selvet), fordi vores selvopfattelse er det centrale i denne forklaring af, hvad der kan stresse os.

Vi får stress, hvis vores selvværd trues

Semmer arbejder ud fra en antagelse om, at man er i risiko for at udvikle stress, hvis ens selvværd trues, og at det er fundamentalt for individet at opretholde et vis selvværd.

Dette stressperspektiv arbejder videre med Siegrists Effort-Reward-teori, der fokuserer på individets oplevelse af, at belønningen skal opveje de krav, der stilles, da det ellers kan blive opfattet som uretfærdig behandling, hvilket kan medføre stress.

Andre studier har påvist, at hvis individets retfærdighedsfølelse trues, kan det påvirke vedkommendes selvværd – og altså medføre stressreaktioner.

Semmer kobler denne retfærdighedsfølelse sammen med selvværd i et stresskoncept, der skelner mellem to forskellige stress årsager:

  • Trusler mod et personligt selvværd
  • Trusler mod et socialt selvværd

 

Trusler mod et personligt selvværd kan give stress

Ifølge Semmer kan det personlige selvværd trues, hvis man ikke oplever sig i stand til at leve op til egne normer eller føler sig inkompetent til at løse de opgaver ens rolle indebærer. Det personlige selvværd kan til gengæld øges, når individet opnår succes med sine arbejdsopgaver og mål.

Vi skal altså kunne være gode til det, vi arbejder med, for at bevare en følelse af et værdifuldt selv. Denne følelse kan blive truet på arbejdspladsen, hvis de opgaver vi bliver bedt om at løse er urealistisk høje, eller hvis vi ikke har kompetencerne, tiden eller muligheden for at udføre dem.

Trusler mod et socialt selvværd er stressende

Vi får stress, hvis omgivelserne ikke værdsætter os. Hvis man oplever manglende respekt fra sine omgivelser, kan det opleves som en trussel mod det, Semmer kalder ens sociale selvværd.

Omvendt kan anerkendelse fra omgivelserne øge ens sociale selvværd gennem denne sociale støtte, som dermed mindsker risikoen for stress.

Respekt fra omgivelserne bliver derfor en afgørende faktor for, om man oplever sig selv som et værdifuldt medlem af fællesskabet. Semmer arbejder med forskellige former for disrespekt, der kan påvirke vores stressniveau negativt. Han taler om illegitime stressorer og direkte disrespekt.

Direkte disrespekt kan give stress

Den direkte manglende respekt for individet ses tydeligt i for eksempel mobningstilfælde. Alle måder hvorpå man bliver tydeligt og direkte udelukket af fællesskabet, kan puttes ind under denne hat. Og medfører stress.

Illegitime stressorer som dårligt psykisk arbejdsmiljø og stressfaktor

Denne form er mere tricky og knap så synlig. Derfor er den så meget desto vigtigere at være opmærksom på, når man søger årsagsforklaringer til at forebygge eller afhjælpe stress på arbejdspladsen.

Ubetænksomhed, passivt aggressiv adfærd, kolleger som sætter hindringer i vejen for, at man kan passe sit arbejde eller IT-systemer og processer, der tvinger en til at spilde tiden eller arbejde uhensigtsmæssigt, kan kaldes illegitime stressorer.

Illegitime opgaver er også stressende

Semmer bruger endnu et begreb til at få plads til alle de sociale faktorer, som kan påvirke individets selvværd, og dermed skabe stress. Illegitime opgaver er de arbejdsopgaver, der opleves som meningsløse, unødvendige eller urimelige. (Var der nogen der sagde kontrolarbejde i sundhedsvæsenet?)

Hvis man bliver bedt om at bruge en for stor del af sin arbejdsdag på den slags opgaver, vil man opleve det som en disrespekt og manglende værdisættelse af det bidrag, man kan yde på arbejdspladsen. Og så bliver man stresset.

Når sociale normer brydes, kan det medføre stress

Der vil oftest være et vis overlap mellem disse tre former for disrespekt, men Semmers pointe er, at alle disse begreber henviser til et eller flere brud på sociale normer, der kan medføre at individet ikke oplever sig socialt accepteret på sin arbejdsplads.

Derfor er det afgørende for din – og dine kollegers stress, at I behandler hinanden ordentligt, og at jeres ledere tænker sig grundigt om, inden de beder jer udføre opgaver, der ikke tilfører nogen værdi til jeres arbejdsindsats og respekt hos omgivelserne.

Det er endnu et punkt at være opmærksom på, når man arbejder med stressforebyggelse på jobbet.

Læs mere om stress og årsager til stress her i bloggen.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: